aanmelden brugklas 2023-2024

aanmelden brugklas 2023-2024

Aanmelden brugklas 2023-2024

Is er plek op onze school?

Aanmelding voor het volgende schooljaar kan plaatsvinden in de periode van 30 oktober 2023 t/m 14 januari 2024.

Vanaf nu komt uw aanmelding op de wachtlijst.

Mede om de onderwijskwaliteit en het noodzakelijke niveau van ondersteuning van onze leerlingen voldoende te kunnen borgen, hanteren wij als school per leerjaar en schoolsoort/leerweg (klas) een maximale capaciteit waarboven wij geen nieuwe leerlingen meer kunnen toelaten. Voor het eerste leerjaar zijn in totaal 75 plekken beschikbaar. Ook geldt er een maximale capaciteit specifiek voor onze DoorStroomKlas (DSK).

Juist omdat wij aldus een beperkte capaciteit hebben, kunnen wij in principe alleen leerlingen toelaten uit de regio waarbinnen wij zijn gevestigd. Concreet gaat dit om leerlingen die woonachtig zijn binnen de gebieden van de samenwerkingsverbanden VO van Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden en de gemeente Hillegom [1], waarbij leerlingen woonachtig in het gebied van het SWV VO Zuid-Kennemerland een voorrangspositie hebben.

De voorrangsregels zijn als volgt:

 1. Leerlingen die woonachtig zijn binnen het gebied van het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland hebben voorrang op alle andere leerlingen.
 2. Voor zover er na toelating van leerlingen uit Zuid-Kennemerland nog plaats is, genieten leerlingen woonachtig binnen de gebieden van het SWV VO Amstelland en de Meerlanden, het SWV VO Midden-Kennemerland en leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Hillegom voorrang op andere leerlingen. De onderlinge rangorde is dan afhankelijk van de volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
 3. Voor zover er vervolgens nog steeds plaats is, kunnen ook leerlingen uit andere gebieden worden toegelaten. De onderlinge rangorde is dan afhankelijk van de volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

Hoe werkt dit dan precies?

 • Selectieronde 1. Nadat de periode voor aanmelding (zie hierboven) is verstreken, wordt aan de hand van de voorrangsregels 1 en 2 bepaald welke leerlingen in behandeling genomen kunnen worden. Leerlingen van buiten de genoemde samenwerkingsverbanden (voorrangsregel 3) zijn nog geen onderdeel van selectieronde 1.
 • Tussenperiode: wachtlijst. Op de wachtlijst staan:
 • Leerlingen van buiten de genoemde samenwerkingsverbanden (voorrangsregel 3), die dus niet hebben meegedaan aan selectieronde 1;
 • Leerlingen die in selectieronde 1 nog niet konden worden toegelaten, omdat er geen plaats was;
 • Leerlingen (vanuit welk samenwerkingsverband dan ook) die pas ná de periode voor aanmelding zijn aangemeld.

Op de wachtlijst wordt van alle leerlingen (onder meer) de datum van aanmelding en het samenwerkingsverband waarin zij woonachtig zijn vermeld.

 • Selectieronde 2: naselectie. Aan de hand van de wachtlijst zoals deze luidt op 23 februari 2023 17.00 uur wordt bepaald welke leerlingen van de wachtlijst zich alsnog in behandeling genomen kunnen worden. Daarbij worden de drie voorrangsregels toegepast. Leerlingen die niet in behandeling genomen kunnen worden, blijven op de wachtlijst staan. Zij worden individueel benaderd indien er voor hen vervolgens, met toepassing van de voorrangsregels, toch nog plaats blijkt te zijn.

Na selectieronde 2 vindt er geen instroom meer plaats, ook niet op de wachtlijst, met uitzondering van late aanmeldingen van leerlingen die woonachtig zijn in het gebied van Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. Voor deze laatste groep worden specifiek ook enkele extra bufferplaatsen vrijgehouden.

Het gebruik van een wachtlijst doet niet af aan het feit dat een leerling, vanwege plaatsgebrek, niet tot de school is toegelaten en dat de zorgplicht passend onderwijs niet van toepassing is. De wachtlijst is aldus uitsluitend bedoeld als faciliteit voor eventuele instroom voor het geval er alsnog een plek vrijkomt. Als dat – rekening houdend met de voorrangsregels – het geval is, dan zullen de ouders door de school worden uitgenodigd voor een mdo en zal op basis van de dan beschikbare gegevens alsnog worden beoordeeld of de leerling kan worden toegelaten. Mocht er definitief geen plek zijn voor de leerling, dan laat de school dit weten.

Hoe wordt uw kind aangemeld? 

Hoe uw kind op de VSO Daaf Geluk kan worden aangemeld hangt af van het samenwerkingsverband waarin uw kind woonachtig is. Zie hieronder via welke manier uw kind op de VSO Daaf Geluk kan worden aangemeld:

 • Voor leerlingen woonachtig in het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland dient de IB-er en/of leerkracht van de basisschool een MDO-O aanvraag te doen via www.de-overstap.nl
 • Voor de leerlingen woonachting in de overige samenwerkingsverbanden dienen de ouders hun kind aan te melden via ons online aanmeldformulier:

N.B. beiden zijn pas mogelijk vanaf 30 oktober 2023

[1] Volgens de postcodegebieden als vastgesteld in de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032324/2020-03-10. Zie verder voor het SWV VO Zuid-Kennemerland: Home – Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl).

Daafnieuws