didactische ondersteuning

didactische ondersteuning

DYSLEXIE 

Op de VSO Daaf Geluk willen we de signalering, de kwaliteit en de begeleiding aan 

leerlingen met dyslexie zo optimaal mogelijk maken. Daarvoor is een speciaal dyslexieprotocol geschreven. Het protocol beschrijft onze omgang met leerlingen met dyslexie. Als leidraad dient het Landelijk dyslexieprotocol VO, dat geschreven is in opdracht van het Ministerie van OCW. 

Het dyslexieprotocol: 

  • helpt bij het signaleren van leerlingen met dyslexie; 
  • geeft aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyslexieverklaring beschikken; 
  • omschrijft welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er op de VSO Daaf Geluk zijn. Het dyslexieprotocol kunt u vinden onder het menu ‘downloads – protocollen’. 

DYSCALCULIE 

Op de VSO Daaf Geluk willen we de signalering en kwaliteit en de begeleiding aan leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie zo optimaal mogelijk maken. Daarvoor is een speciaal dyscalculieprotocol geschreven. Het protocol beschrijft onze omgang met leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie. Als leidraad dient het Landelijk protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en dyscalculie VO (protocol ERWD2 VO), geschreven door Mieke van Groenestijn, Gerjan van Dijken en Dolf Jansen in opdracht van het Ministerie van OCW. 

Het dyscalculieprotocol: 

  • helpt bij het signaleren va leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie 
  • geeft aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyscalculieverklaring beschikken 
  • omschrijft welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er op de VSO Daaf Geluk zijn. Het dyscalculieprotocol kunt u vinden onder het menu ‘downloads-protocollen’. 

REMEDIAL TEACHING 

Op de VSO Daaf Geluk is aandacht voor leerlingen die extra ortho-didactische begeleiding nodig hebben op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen.  Deze leerlingen kunnen gedurende een aantal maanden wekelijks begeleid worden door een remedial teacher op school. Indien de problematiek intensieve ondersteuning vraagt, wordt verwezen naar externe begeleiding. 

TRAINING  

In klas 1 van de vmbo-kt klassen worden de leerlingen twee keer per week in kleine groepen extra ondersteund op het gebied van Taal, Rekenen, Engels, Studievaardigheden of Sociale vaardigheden.  De indeling van deze trainingslessen wordt gemaakt op basis van de resultaten van de Cito 0, die aan het begin van het schooljaar wordt afgenomen. Ook gegevens van de basisschool en observaties van mentoren en vakdocenten spelen een rol bij de indeling. Halverwege het schooljaar vindt er een trainingswissel plaats. 

 

Daafnieuws