EXTRA HULP 

De VSO Daaf Geluk biedt extra zorg en ondersteuning aan leerlingen waar dat nodig blijkt. Die extra hulp geven wij op diverse manieren inhoud. De extra hulp is gericht op het vergroten van vaardigheden, op het gebied van schoolse vaardigheden en op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. 

EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN 

Voor leerlingen die vanwege een verlies in de directe omgeving (overlijden, echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen) extra ondersteuning nodig hebben, zijn er 2 medewerkers aanwezig die deze ondersteuning kunnen bieden. Deze kunnen als een leerling vastloopt in zijn of haar verdriet individuele begeleiding bieden. Ook het vormen van steungroepen is mogelijk. Uiteraard gebeurt dit pas na zorgvuldig overleg met ouders/verzorgers en mentoren van de leerlingen. 

PEDAGOGISCH HULPVERLENER 

De pedagogisch hulpverlener is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met een autisme spectrum stoornis: naar binnen gerichte problematiek voortkomend uit autisme spectrum stoornis of angststoornissen. Zij bieden ondersteuning en begeleiding zowel in de klassen als door middel van individuele begeleidingsgesprekken. 

ZORGTEAM 

De orthopedagogen, psycholoog, contextueel leerlingbegeleider en de zorgcoördinator vormen samen het zorgteam. 
De orthopedagogen, psycholoog en contextueel leerlingbegeleider zijn elk aan een klas verbonden en ondersteunen de mentoren bij zorgtaken. Tijdens wekelijkse mentoruren bespreken zij de leerlingen, geven handelingsadviezen, stellen ondersteuningsplannen op en leggen de contacten met ouders en hulpverlening indien dit nodig is. 

GROOT ZORGTEAM 

Teamleiders en het zorgteam vormen samen het groot zorgteam.
In een maandelijks overleg bespreken zij de zorg en alle aan de zorg gerelateerde onderwerpen. Zij bespreken welke aanpassingen schoolbreed moeten worden ingevoerd.  

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) 

Bij schooloverstijgende ondersteuningsvragen beleggen de teamleiders of orthopedagogen/schoolpsycholoog een MDO. Daarbij nodigen zij, naast de leerling en zijn ouder(s) of verzorger(s), indien dit nodig is ook alle bij de zorg betrokken personen uit, dus ook interne en externe professionals. Dit kunnen mentor, pedagogisch hulpverlener, leerplichtambtenaar, schoolarts, consulent samenwerkingsverband en collega’s vanuit de hulpverlening zijn.