onderwijs met structuur

onderwijs met structuur

onderwijs met structuur

VSO Daaf Geluk verzorgt het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo K/T), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en maakt dit jaar een start met het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs leerjaar 1 en leerjaar 5 

 • De cursusduur voor een vmbo K/T opleiding is 4 jaar. 
 • De cursusduur van de havo is 5 jaar. 
 • De cursusduur van het vwo is 6 jaar. 

Lessen met structuur

Er zit veel structuur in onze lessen, want dat geeft onze leerlingen houvast. Zo is elke les opgebouwd uit deze elementen: 

 • Terugblik 
 • Oriëntatie 
 • Instructie 
 • Begeleid oefenen 
 • Controle 
 • Verwerking 
 • Afronding 

Onze docent zet bij elke les het doel van de les op het bord en kijkt na afloop of dit doel is behaald. Zo controleert de docent in grote mate het leerproces. Voor veel lessen staat er op de elektronische leeromgeving (ELO) een filmpje over de lesstof. Leerlingen kunnen dit voor of na de les bekijken. 

Maatwerk

Naast structuur wordt maatwerk geboden. Aan de hand van het ontwikkelingsperspectiefplan wordt hiernaar gehandeld. 

Huiswerk maken

Binnen de lessen besteden we veel aandacht aan huiswerk maken. Het ene kind begrijpt instructies eerder dan het andere kind en daar houden we rekening mee. Als dat nodig is, geven we extra uitleg. 

Het gemaakte huiswerk bespreken we in de les.  

We geven uitleg en behandelen de nieuwe leerstof waarvoor nieuw huiswerk wordt opgegeven. Dat huiswerk maken onze leerlingen voor een groot deel al tijdens de les. Het huiswerk dat een leerling niet in de les af heeft, moet thuis afgemaakt worden. Er zijn ook leeropdrachten en die doen onze leerlingen altijd thuis. 

Voor leerlingen die thuis geen huiswerk kunnen maken, is er de huiswerkklas. De mentor van een leerling kan aangeven dat een huiswerkklas een betere keuze is dan thuis huiswerk maken. 

Individueel ontwikkelingsperspectiefplan OPP

Naast de basisondersteuning die we bieden, maken we op de VSO Daaf Geluk voor iedere leerling een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit OPP sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling. In het OPP staan onder andere de doelen waaraan we werken via een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) geformuleerde aanpak. Elk individueel ontwikkelingsperspectiefplan komt tot stand in samenwerking met de ouder(s) of verzorger(s) en de leerling en bespreken we minimaal 2 keer per jaar. 

Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van onze leerlingen volgen we nauwgezet. Daarbij maken we gebruik van:

 • Magister
  Magister is een digitaal registratiesysteem. Magister gebruiken we om ontwikkelingen, bijzonderheden en communicatie over leerlingen vast te leggen. Met een inlogcode hebben leerlingen en ouders toegang tot Magister. Leerlingen en ouders kunnen op Magister de volgende informatie raadplegen:

  • Behaalde resultaten en cijfers
  • Aanwezigheid
  • Opgegeven huiswerk
  • Elektronische LeerOmgeving (ELO). Hierin staan de leeropdrachten.

 

 • Datapas – sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem
  Naast Magister maakt de school vanaf 1 augustus 2015 gebruik van het Datapas leerlingvolgsysteem om leerdoelen voor de leerling in beeld te brengen. In Datapas is het handelingsdeel van het OPP opgenomen. De basis van het handelingsdeel is de competentie- signaleringslijst waarmee we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling volgen op de volgende gebieden:

  • Gedrag naar docenten toe
  • Gedrag naar medeleerlingen toe
  • Werkhouding
  • Sociaal emotioneel welbevinden

  De mentor registreert hoe er samen met de leerling aan leerdoelen wordt gewerkt en welke resultaten dit oplevert.

 

 • Competentielijsten
  De competentielijst is een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen en meet het niveau van 32 vaardigheden. Door de ontwikkeling van een leerling gedurende een schooljaar te volgen weten we op welke gebieden de leerling ondersteuning nodig heeft. De vaardigheden die scoren in de competentielijst zijn:

  • Zelfbeheersing/impulscontrole
  • Planning/organisatie
  • Flexibiliteit
  • Zelfreflectie
  • Emotieregulatie

Daafnieuws