verzuim/verlof

verzuim/verlof

verzuim / verlof

Lesverzuim

Als leerling is uw zoon of dochter verplicht zich aan de regels van de school te houden en de lessen bij te wonen. Niet-gemeld verzuim zien we als spijbelen en melden we als zodanig aan de leerplichtambtenaar.  

(Te)laatkomers

Komt uw kind te laat, dan meldt het zich bij de administratie voor een ‘te laat briefje’. Zonder dit briefje kan hij/zij de les niet in. Wie door doktersbezoek of huiselijke omstandigheden te laat komt, moet dit door een schriftelijke of telefonische mededeling van thuis laten bevestigen. Ook dan is er een ‘te laat briefje’ nodig om toegelaten te worden tot de lessen.  

Ongeoorloofd te laat? Dan wordt de gemiste les meteen dezelfde dag na schooltijd ingehaald. In overleg met de conciërges kan dit inhalen ook de volgende ochtend ruim voor aanvang van de lessen. Bij meer dan drie keer te laat komen van uw zoon of dochter ontvangt u als ouder/verzorger een bericht via e-mail. De school kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek over het verzuim.  

Doel is dan een oplossing te vinden die een deelname aan de lessen door uw zoon of dochter waarborgt. Veelvuldig te laat komen meldt de school aan de leerplichtambtenaar.  

Ziekmelding

Is uw zoon of dochter ziek of is onverwacht bezoek aan een huisarts, tandarts en dergelijke nodig? Meldt u dat dan vóór aanvang van de lessen telefonisch via 023-5261 644 (kies optie 1). Niet gemeld is ongeoorloofd afwezig en wordt geregistreerd als spijbelen. Bij ziekte van u kind dient u dit iedere dag door te geven via de wijze als hierboven beschreven. 

Ziek worden tijdens de lessen

Wanneer een leerling ziek wordt tijdens de les, meldt hij/zij dit in eerste instantie aan de lesgevende docent. Daarna meldt hij/zij zich bij de mentor of als die er niet is bij zijn/haar teamleider. Deze geeft dan toestemming om bij de balie een ‘ziek naar huis’-kaart te halen. Het is de bedoeling dat deze kaart bij terugkomst op school volledig ingevuld en ondertekend door u als ouder/verzorger bij de balie ingeleverd wordt. Langdurige ziekte of veelvuldig ziekteverzuim melden wij bij de schoolarts en de leerplicht-instantie.  

Afwezigheid van de leerling

Onze medewerkers noteren afwezigen en (te) laatkomers direct in Magister. Is er geen bericht en/of verlofaanvraag bij de administratie bekend, dan nemen we telefonisch contact met u als ouder/verzorger op. 

Verzuimen lichamelijke opvoeding

Wanneer uw zoon of dochter – door welke omstandigheden dan ook – niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, moet u dat als ouder/verzorger vóór aanvang van het lesuur schriftelijk melden. Uw zoon of dochter meldt zich met uw briefje bij de docent lichamelijke opvoeding en blijft daarna – in principe – op school. Zijn er medische of andere dwingende redenen die het gedurende langere tijd niet mogelijk maken de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, dan kunt u als ouder of verzorger een verzoek om vrijstelling richten aan de schoolleiding, bij voorkeur met een verklaring van de behandelende arts.  

Verzoeken om extra schoolverlof

Extra schoolverlof verleent de schoolleiding alleen bij wat we een ‘gewichtige omstandigheid’ noemen. Deze term wordt in de leerplichtwet met voorbeelden uitgelegd, zoals:

  • Sterfgevallen in de naaste familie
  • Ernstige ziekte van de ouders
  • Zeer slechte weersomstandigheden
  • Jubilea e.d.

Voor extra verlof zijn de volgende formulieren beschikbaar:
aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek
beroep vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Vakantieverlof

Verlof voor extra vakantie is bijna niet mogelijk. De enige toegestane reden voor extra vakantieverlof is de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Bijvoorbeeld als door seizoensarbeid van een van de ouders het niet mogelijk is om tijdens een van de reguliere schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben. In dat geval kan de directeur bij hoge uitzondering éénmalig per schooljaar toestemming verlenen voor extra vakantieverlof van maximaal tien schooldagen. Vraagt u meer dan tien dagen aan, dan beslist de leerplichtambtenaar.  

De dagen voor extra verlof mogen echter niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar vallen. Uw aanvraag voor extra verlof moet minimaal vier weken vóór de gevraagde verlofperiode ingediend zijn bij de directeur. Bij afwijzing van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.  

Schorsing/verwijdering

De school heeft een schorsings- en verwijderingsprotocol. Klik hier om te openen

Daafnieuws