Aanmelden zij-instroom

Aanmelden zij-instroom

Aanmelden zij-instroom schooljaar 2023 – 2024

Vanaf maandag 3 april is het mogelijk om aan te melden voor zij-instroom (leerjaar 2 en hoger) voor het volgend schooljaar.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Voor aanmelding geldt onderstaande procedure.

Is er plek op onze school?

Zij-instroom betreft alle andere instroom dan de reguliere instroom voor de brugklas van het volgende schooljaar. Mede om de onderwijskwaliteit en het noodzakelijke niveau van ondersteuning van onze leerlingen voldoende te kunnen borgen, hanteren wij als school per leerjaar en schoolsoort/leerweg (klas) een maximale capaciteit waarboven wij geen nieuwe leerlingen meer kunnen toelaten. Ook geldt er een maximale capaciteit specifiek voor onze DoorStroomKlas (DSK).

Juist omdat wij aldus een beperkte capaciteit hebben, kunnen wij gedurende het schooljaar (bij wijze van zij-instroom) alleen leerlingen toelaten uit onze regio. Concreet gaat dit om leerlingen die schoolgaand (met uitzondering van verhuizingen) zijn binnen de gebieden van de samenwerkingsverbanden VO van Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden [1], waarbij leerlingen die onderwijs volgen in de regio van SWV VO Zuid-Kennemerland een voorrangspositie hebben.

Algemeen uitgangspunt:

De behandeling van aanmeldingen voor zij-instroom geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Als bij aanmelding blijkt dat het maximaal aantal leerlingen in het desbetreffende leerjaar en de schoolsoort/leerweg van de reguliere klassen dan wel de DSK reeds is bereikt, dan kunnen wij een aangemelde leerling helaas niet toelaten. Dit betekent dat wij de aanmelding helaas niet kunnen onderzoeken. In dat geval geldt wettelijk niet de zogenoemde zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Wij hoeven dan dus ook geen andere geschikte school te zoeken die bereid is om de leerling toe te laten. De school van inschrijving gaat met het betrokken SWV op zoek naar een passende oplossing.

Hoe werkt dit dan precies?

  • Onze focus voor zij-instroom ligt bij leerlingen schoolgaand (met uitzondering van verhuizingen) binnen het SWV VO Zuid-Kennemerland. Wij streven ernaar om in ieder geval deze leerlingen toe te laten. Als er ten tijde van een aanmelding van een leerling die schoolgaand is (met uitzondering van verhuizingen) binnen het SWV VO Midden-Kennemerland of het SWV VO Amstelland en de Meerlanden plaats is op onze school, dan kan ook deze leerling worden toegelaten, mits uiteraard aan alle overige voorwaarden is voldaan. Voor de duidelijkheid: leerlingen die schoolgaand zijn binnen SWV VO Zuid-Kennemerland gaan dus altijd voor.
  • De DSK is een bijzondere faciliteit waartoe uitsluitend leerlingen die schoolgaand (met uitzondering van verhuizingen) zijn binnen het gebied van SWV VO Zuid-Kennemerland kunnen worden toegelaten, voor zover er plek is. Het is aan de VSO Daaf Geluk om te beoordelen of de ondersteuningsbehoefte van de leerling zodanig is dat deze in aanmerking komt voor de DSK.

Voor zij-instroom en DSK kunnen wij een wachtlijst hanteren om (potentiële) leerlingen en hun ouders te faciliteren. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelding. Het gebruik van een wachtlijst doet niet af aan het feit dat een leerling, vanwege plaatsgebrek, niet tot de school is toegelaten en dat de zorgplicht passend onderwijs niet van toepassing is. De wachtlijst is aldus uitsluitend bedoeld als faciliteit voor eventuele instroom voor het geval er alsnog een plek vrijkomt. Als dat het geval is, dan zullen de ouders overeenkomstig de volgorde van de wachtlijst en de geldende voorrangsregels door de school worden uitgenodigd voor een mdo en zal op basis van de dan beschikbare gegevens alsnog worden beoordeeld of de leerling kan worden toegelaten.

Leerjaar 1  
Kaderberoepsgerichte  leerweg vol
Theoretische leerweg Vol
Havo Vol
VWO vol
Leerjaar 2
Kaderberoepsgerichte  leerweg vol
Theoretische leerweg Vol
Havo enkele plaatsen beschikbaar
VWO enkele plaatsen beschikbaar
Leerjaar 3
Basisberoepsgerichte  leerweg vol
Kaderberoepsgerichte  leerweg vol
Theoretische leerweg vol
Havo vol
Vwo vol
Leerjaar 4
Basisberoepsgerichte  leerweg Plaatsen beschikbaar
Kaderberoepsgerichte  leerweg Enkele plaatsen beschikbaar
Theoretische leerweg vol
Havo enkele plaatsen beschikbaar
Vwo Plaatsen beschikbaar
Leerjaar 5
Havo Enkele plaatsen beschikbaar
VWO Plaatsen beschikbaar
Leerjaar 6
VWO Plaatsen beschikbaar

Let op aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

[1] Volgens de postcodegebieden als vastgesteld in de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032324/2020-03-10. Zie verder voor het SWV VO Zuid-Kennemerland: Home – Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl).

 

Daafnieuws