aanmelden van uw kind

aanmelden van uw kind

Aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022

Helaas kunnen wij voor het schooljaar 2021-2022 geen leerlingen meer aannemen voor klas 1 KT, klas 1 TH, klas 2 KT 2 TH, 3K/B en 3T, 4H profielen E&M en C&M. Deze klassen hebben het maximum van 16 leerlingen bereikt.
De Doorstroomklas van de school heeft plaatst voor 10 leerlingen. Momenteel is er een wachtlijst voor deze klas.

Gezien het grote aantal leerlingen dat gebruik wil maken van de ondersteuning die onze school biedt neemt de school alleen nog aanmeldingen aan van de hier onderstaande samenwerkingsverbanden.

  • Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland;
  • Samenwerkingsverband Midden Kennemerland;
  • Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.

Uiteraard nemen we zoals vermeld in de overstap, ook aanmeldingen aan van leerlingen die op een primair onderwijs school zitten in Zuid Kennemerland.

Aanmeldingsprocedure

Mede om de onderwijskwaliteit en het noodzakelijke niveau van ondersteuning van onze leerlingen voldoende te kunnen borgen, hanteren wij als school per leerjaar en leerweg een maximale capaciteit waarboven wij geen nieuwe leerlingen meer kunnen toelaten.

Ook geldt er een maximale capaciteit specifiek voor onze DoorStroomKlas (DSK). De DSK is bedoeld voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte in verband met (dreigend) thuiszitten. Als zodanig vormt de DSK een specifieke voorziening met bijzondere vormen van ondersteuning waarvan de capaciteit niet valt uit te breiden boven het gestelde maximum aantal leerlingen.

Naast de overige voorwaarden die gelden voor toelating, zoals vermeld op deze website, voeren wij toelatingsbeleid op grond van woonplaats. Wij zijn immers, als school voor voortgezet speciaal onderwijs, in principe nauw verbonden met de zogenoemde samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin wij deelnemen. Concreet betekent dit dat wij alleen leerlingen toelaten die woonachtig zijn binnen de gebieden van de Samenwerkingsverbanden VO van Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden.

De behandeling van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als bij aanmelding blijkt dat het maximaal aantal leerlingen in het desbetreffende leerjaar en de leerweg, dan wel (indien van toepassing) de DSK, reeds is bereikt, dan kunnen wij een leerling helaas niet meer toelaten. In dat geval geldt wettelijk niet de zogenoemde zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Wij hoeven dan dus geen andere geschikte school te zoeken die bereid is om de leerling toe te laten. In zo’n geval zal binnen het desbetreffende samenwerkingsverband naar een passende oplossing moeten worden gezocht.

De aard van de DSK, als voorziening voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan hetgeen onze school normaal kan bieden, brengt mee dat wij specifiek voor deze voorziening een wachtlijst kunnen hanteren om (potentiële) leerlingen en hun ouders te faciliteren. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelding. Het gebruik van de wachtlijst doet niet af aan het feit dat een leerling, vanwege plaatsgebrek, niet tot de school is toegelaten en dat (zoals gezegd) de zorgplicht niet van toepassing is. De wachtlijst is aldus uitsluitend bedoeld als faciliteit voor eventuele instroom voor het geval er alsnog een plek vrijkomt binnen de DSK. Als dat laatste het geval is, zullen de ouders overeenkomstig de volgorde van de wachtlijst door de school worden uitgenodigd om hun zoon of dochter desgewenst opnieuw aan te melden en zal op basis van de dan beschikbare gegevens alsnog worden beoordeeld of de leerling kan worden toegelaten.

AANMELDEN 

Voor aanmelding op de vso Daaf Geluk is een ingevuld aanmeldformulier plus een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van het samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woont.Op de tlv geeft het samenwerkingsverband de bekostigingscategorie en de geldigheid aan. De tlv is landelijk geldig, dus na een verhuizing kan een kind met een geldige tlv direct naar een andere school voor vso. 

Als de tlv afloopt en de school voor speciaal onderwijs van mening is dat voortgezet verblijf op die school wenselijk is, dan vraagt de vso school bij het samenwerkingsverband dat de tlv heeft afgegeven, een nieuwe tlv aan. Het samenwerkingsverband beslist vervolgens of zij een nieuwe tlv afgeeft of doet een ander passend aanbod. 

INDICATIES VOOR TOELATING TOT VSO Daaf Geluk 

  • Er is sprake van geïnternaliseerde gedragsproblematiek; de leerling is prikkel- en spanningsgevoelig 
  • De leerling heeft baat bij/kan alleen goed functioneren door veel structuur, rust, klassikale aanpak en voorspelbaarheid. 
  • De leerling heeft een leergerichte instelling en is gevoelig voor aanwijzingen. 
  • Er is geen gestapelde problematiek, tenzij deze door middel van medicijnen onder controle is. 
  • De leerling is gevoelig voor autoriteit, hecht aan regels en duidelijke gedragsverwachtingen 

INDICATIE VOOR TOELATING TOT DE KLASSEN VMBO-K/T 

  • Uw zoon of dochter heeft minstens een vmbo-k of -t-advies op basis van de geldende toelatingsnormen. Deze normen zijn te vinden in het Brugboek dat jaarlijks wordt uitgegeven of op www.brugboek.nl 

INDICATIE VOOR TOELATING TOT DE KLASSEN HAVO/VWO 

  • Uw zoon of dochter heeft minstens een havo of vwo-advies op basis van de geldende toelatingsnormen voor het havo/vwo. Deze normen zijn te vinden in het Brugboek dat jaarlijks wordt uitgegeven of op www.brugboek.nl 

Daafnieuws

Schaaktoernooi VSO Daaf Geluk

Beste lezer, Mijn naam is Seppe Bloos en ik zit in 3Kader. Ik ga u vertellen hoe mijn klasgenoten Jordy en Gavin en ik een schaaktoernooi hebben georganiseerd. Het begon met de opdracht dat wij een sporttoernooi moesten organiseren voor het vak Ondersteuning bij...

Lees meer

Eerste fotowedstrijd

Eerste fotowedstrijd op VSO Daaf Geluk Afgelopen periode startte de eerste fotowedstrijd op de Daaf Geluk. Zowel leerlingen als het personeel raakten enthousiast en stuurden hun mooiste, eigengemaakte foto in. Na een juryberaad, bestaande uit twee docenten en een...

Lees meer

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting klas 4 vmbo Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp voorlichting klas 5 /6 brief...

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer