medezeggenschap

De vso Daaf Geluk heeft een deelmedezeggen-schapsraad (dmr). Deze bestaat uit drie vertegen-woordigingen: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De leden van de dmr worden gekozen uit hun eigen geledingen. Hoe dat gaat, is te vinden in het reglement op deze website of aan te vragen bij school. 

 De dmr heeft een belangrijke taak binnen de school: meedenken, meepraten én meebeslissen over de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gebeurt in formeel overleg met de schoolleiding. Meestal zijn we het eens, maar soms ook niet. Het streven is altijd gericht op een gezamenlijk gedragen en optimale uitkomst: onderwijs en zorg op maat in een veilige en goed werkbare omgeving. Het overleg vindt ongeveer tien keer per schooljaar plaats. De sfeer binnen de dmr en met de schoolleiding is informeel, plezierig én zakelijk. Zo nodig kan de dmr zich beroepen op zijn wettelijke rechten op overleg, informatie, initiatief, advies en instemming. 

 Vanwege de innige samenwerking en het delen van één schoolleiding is er nauw contact tussen de dmr’en van de VSO Daaf Geluk en de prof. dr. Gunningschool. De komende periode geven we verder vorm aan deze samenwerking. Met uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de huidige dmr-leden. 

Waarom deelraden en geen medezeggenschapsraden?

Een brinnummer is het administratieve nummer waaronder scholen of een verzameling scholen bij het ministerie bekend staat. De wet zegt dat bij ieder brinnummer een medezeggenschapsraad gekozen hoort te worden en dat de raad moet bestaan uit leerlingen, ouders en personeel. De medezeggenschapsraad kan dan deelraden instellen bij de scholen die onder het brinnummer vallen. De vso Daaf Geluk valt onder het brinnummer 18EC. 

Uw probleem of vraag aan de MR

Hebt u een probleem of vraag aangaande een grotere groep personeelsleden, ouders of leerlingen  dan kunt u dit melden. Uw probleem of vraag wordt dan meegenomen in de vergaderingen van de deelraad. Dit kunt u doen via een e-mail aan drvg@vsodaafgeluk.nl 

Meer over: